חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) ולהבין איך אפשר לגזול שם, אלא בהיות כי השב בתשובה זדונות נעשו לו כזכיות, והם בעודם בתוך גהינם של שלג שבים בתשובה בהכרח, וחושבים תשובתם, שמא יועיל אותם להצילם מגהינם של אש, וזהו הגזל שעושים ואינם יודעים כי אין התשובה מועילה להם, אלא בהיותם בעה"ז. ולכן יצה"ר נקרא אדמוני, ויקראו שמו עשו שהוא היצה"ר, כי כל עשו ויעקב הנז' בפ', עשו הוא היצה"ר ויעקב הוא היצה"ט, ולזה כיון שנולד, מיד רוצה ליינק ולהנות מהעה"ז, והוא בוכה, שכל זה מורה היות שולט בו יצה"ר. ולזה אמר ויקראו שמו עשו, כי אביו ואמו מכירים שיש בו יצה"ר, ואחרי כן מופלג אחר י"ג שנה ויום אחד יצא אחיו, וזה אינו ניכר לכל כשנכנס, אלא הוא ית' היודע, ולכן אמר ויקרא שמו יעקב, כי הוא היודע קרא שמו יעקב.