חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) שם וז"ל, רזא אכתריאל מעטר עטרין למאריה, בשמא גליפא מחקקא, יהוה יה צבאות כו', דע, כי אהבה זו, היא עולה מן עולם היצירה אל היכל אהבה אשר בבריאה, שהוא אחד מאותם שבעה היכלות שנזכרו בפרשת פקודי. והנה ג' ראשונות דיצירה, הם סוד שמות הנזכר באופן הזה: כי הכתר, נקרא אכתריאל. והחכמה, נקרא יה. והבינה, נקראת ה' צבאות. כי הוא סוד ועונתה עונה טמירא, הנזכר בפרשת משפטים בדף צ"ז ע"ב, וז"ל, ועונתה מאן איהו, דא משיכו דעלמא דאתי, דביה כולא ה' צבאות איהו כו'. והנה שם הנזכר, הוא נשמת ג' עליונות שביצירה. ומטטרון, הוא נשמת שש קצוות היצירה. והעשיה דיצירה שהיא המלכות, היא למטה בהיכל קדש הקדשים דעשיה, כנודע אצלינו, והוא בסנדלפון הנקרא כסא דין. ואמנם ממטרון נעשה גוף אל ששת קצוות הבריאה, ולכן נקרא בספר הזוהר, גופא דאמתא דמלכא. ונודע כי הבריאה אמה נקראת בערך האצילות, הנקרא מטרוניתא.