חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) האמנם, אע"פ שלכאורה אפשר לפרש לשון המאמר על אופן זה, עכ"ז דבר קשה מאד מאד לומר, וכי בשופטני עסקינן, ולא בכללות כל התלמידי חכמים העוסקים בתורה, והראיה ע"ז אומרו דרך כללות, ואפי' כל אינון דמשתדלי באורייתא כל חסד דעבדי לגרמייהו עבדי ואין לומר דמלת כל היא יתירא ומשבשתא, שהרי מקרא דורש וכל חסדו כציץ השדה, שלא נאמר וחסדו, אלא וכל חסדו, לרמוז כי כל הת"ח העוסקים בתורה הנקראת תורת חסד על לשונה, הם דומים בחסד ההוא אל ציץ השדה, משום דלגרמייהו עבדי. אבל ביאור לשון הנז"ל, יובן ראשיתו מאחריתו, באומרו ויראה ואהבה ע"מ לקב"פ, איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ.