חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) והנה כל תלמידיו של הרב הקדוש הזה, כתבו להם כל אחד, מה ששמע מפי רבו, כפי שורש נשמתו, והשגתו, ויד שכלו, זולת הרב המופלא בישראל, שמו נודע בשערים, אורה, וההוראה, הגאון מהר"ר חיים ב"ר יוסף ויטאל זלה"ה, שסמך עליו מ"ו, אור שבעת הימים את ידיו, וכאשר הזכיר בדברי קדשו, בענותנותו הרמה, בספרו בהקדמתו, שלא היה בהם כמוהו, מי (שהעמיד) [שהעמיק] ולא שינה אפילו סדר הלשון, כאשר שמע מפי רבו ז"ל כידוע לכל באי שער עירנו (ירושלים) צפ"ת תוב"ב.