חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) והארץ היתה תהו ובהו, מאי והארץ היתה תהו ובהו, אלא מאן דאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים גרים לשכינתא למהוי תהו ובהו חשך ותהום, דאתלבשת באינון קליפין, דאינון ארבע גליות, ולא עוד אלא דגרים לה למהוי יבשה תהו, דאסתלקת נקודה מחלל דילה דאיהי ב', ואשתארת יבישה.

תרגום

ו) והארץ היתה תהו ובהו וכו'. מהו והארץ היתה תהו ובהו. אלא מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים גורם לשכינה להיות תהו ובהו חשך ותהום. שמתלבשת באלו הקליפות שהן ארבע גליות. ולא עוד אלא שגורם לה להיות יבשה, תהו. שמסתלקת נקודה מחלל שלה שהיא ב׳ ונשארת יבישה.