חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) וכן ברית מילה איהי כגוונא דאגוז, צריך לתברא קליפין דערלה ופריעה, ולאעברא לון מתמן, ולאתגלייא מוחא מלגו, ודא אות ברית, ודא עץ חיים, אבל ברית דאיהו בערלתיה ולא אית ביה פריעה, עליה אתמר ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות, מות בעולם הזה, תמות בעולם הבא.

תרגום

ו) וכן ברית מילה וכו׳. וכן ברית מילה היא כמו האגוז, צריך לשבור קליפות של ערלה ופריעה, ולהעביר אותם משם, ולגלות המוח מבפנים. וזה אות ברית. וזה עץ חיים. אבל ברית שהוא בערלתו ואין בו פריעה, עליו נאמר ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות, מות בעולם הזה, תמות בעולם הבא.