חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) ורבנן מארי מתניתין, מטרוניתא אתמר בה ומלכותו בכל משלה, בתר דאתלבשא ביה אסתר, שליטת אסתר על אחשורוש ואומתיה. ואתמר בהו והרוג בשונאיהם. ואי תימא דאתייחד עמה. אף על גב דהוו בביתא חדא, ח"ו. אלא, כגוונא דיוסף, דאתמר ביה, ותנח בגדו אצלה, ולא לבושו, אלא בגדו, לישנא דבוגדים בגדו.

פירוש הסולם

ו) ורבנן מארי ממניתין וכו': והחכמים בעלי המשנה, אמרו, שהמטרוניתא, שהיא מלכות, נאמר בה, ומלכותו בכל משלה, שהיא מושלת גם על הקליפות, וע"כ אחר שנתלבשה אסתר במלכות, בסו"ה ותלבש אסתר מלכות, שלטה אסתר על אחשורוש ואומתו. ונאמר בהם והרוג בשונאיהם. ואם תאמר שנתיחד עמה אחשורוש. חס ושלום, אע"פ שהיו בבית אחד לא נתיחדה עמו, אלא כמו יוסף, שנאמר בו ותנח בגדו אצלה. שאינו נאמר לבושו, אלא בגדו, שהוא לשון בוגדים בגדו. שהיא בחינת חיצי חיצוניות שלו, שיש בה אחיזה לקליפה.