חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) ואמר ר"ש, אתחזיין ישראל לאשתצאה בההוא שעתא, בר דאקדים פנחס להאי עובדא, ושכיך רוגזא. הה"ד, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב וגו'. ד"א, פנחס בן אלעזר וגו'. אר"ש, בן בן תרי זמני לאשלמא עובדא קא אתי.

פירוש הסולם

ו) ואמר ר"ש וכו': ואר"ש, ראוים היו ישראל באותה שעה, שיכלו מן העולם, אלא שהקדים פנחס אותו מעשה, שהרג את זמרי וכזבי, ונשקט הכעס. ז"ש פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי וגו'. פירוש אחר. פנחס בן אלעזר בן וגו' אר"ש, בן בן ב' פעמים, באו להשלים המעשה (כלהלן אות י"א).