חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) וז"ש לפקודיהם, שכל מנין הוא בשערות, ולכן יש כמה קוצין, ובכל קוץ ת"י נימין. והנה מחצית השקל הזה שהיו נותנים ישראל, הובא בתיקונים שהיה גורם אורות לא"א, וז"ש ונתנו איש כופר נפשו, כי א"א הוא נפש כל האצילות. ולפי שבהגלות השערות, מתכסה העורף שלא יהיה בו אחיזה לחיצונים, לכך גורם שלא יהיה בהם נגף, שהם אדרבא גורמים אורות יותר, והחיצונים מתרחקים. והנה יש בראש באמצע אורח אחד פנוי בלי שערות, והשערות מחצי הראש מצד זה וחצי הראש מצד זה, והוא מבחינת היסוד הנקרא אורח, ולכן אין בו שערות, כי השערות שמצד זה ומצד זה הם נ"ה, והאורח באמצע הוא היסוד, וכנגד זה מחצית היה, וזש"ה זה, שהוא היסוד הנקרא זה, יתנו. והוא נקרא כ"ל, שהוא עובר בין הפקודים, שהם נ"ה, שהם פקודי בני ישראל נ"ה. ולכן עשרים גר"ה, מנין ארח והיה מחצית השקל, משום שהיסוד דדכורא הוא נוטל מימינא, מן הנצח ולא מן ההוד. וז"ש העשיר, ת"ת, אין בו יותר מי', שהוא כולל מי'. והדל, ביסוד, לא ימעיט מי', ולכן יתן עשרה גרה שהוא מחצית השקל עכמ'יכ.