חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד. ואיתא בחז"ל ובספר הזוהר (זוהר אמור אות קפח) ש"כל התורה כולה היא שמותיו של הקב"ה", דכל הסיפורים והחוקים והמשפטים הכל הוא שמותיו ית' הקדושים. ולפי המתבאר לעיל, שכל מה שלא נשיג לא נגדרהו בשם, תבין היטב, שסוד שמותיו של הקב"ה הקדושים הם סוד ההשגות המתפשטות הימנו ית' וית' לעבדיו הנביאים והצדיקים, לכל אחד לפי מהללו, בסוד הכתוב (שמות לג, טז) "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה", אשר הפלאה הזו מגיע לנו על ידי קבלת התורה וקיום המצוות, מתחילה על דרך הנגלה לבד, שסגולתה לזכך גופותינו ולהגדיל נשמתינו בשיעור כזה עד שאנו ראויים להשיג כל התורה כולה ומצוותיה בבחינת שמותיו ית', שזהו כל שכר המיועד לנשמות לעתיד לבא, אמנם גם בעולם הזה, על דרך שאיתא בגמרא (ברכות יז, א) "עולמך תראה בחייך", והבן.