חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג. ואיתא במדרשי חז"ל ובזוהר ותיקונים בכמה מקומות, אשר כל העולמות העליונים וכל הספירות הקדושים דה' עולמות א"ק ואבי"ע [-אדם קדמון ואצילות בריאה יצירה עשיה] בכמותם ואיכותם, כל זה הוכן מכל מראש רק להשלמות בני ישראל, כי נשמת איש הישראלי היא חלק אלוקי ממעל, וסוף מעשה במחשבה תחילה, שעלה ברצונו הפשוט להנות לנשמות בדרך שכר טרחתם חלף עבודתם, אשר לסיבה זו התפשט לפניו כל המציאות בדרך השתלשלות עילה ועלול זו מזו, בירידת המדרגות דרך העולמות א"ק ואבי"ע, עד שלסופם הוציאו ב' בחינות מלובשות זו בתוך זו, דהיינו נשמה מגנזי מרומים מתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי.
וכמו שמהות המציאות התפשט עד הדיוטא התחתונה שהוא גוף הגשמי בעל נשמה, כמו כן נעשה ההשתלשלות בדרך עילה ועלול בבחינת מהות קיום של המציאות הנ"ל שהוא דרכי השפעותיו המשתלשלין דרך המדרגות, באופן שאור העליון גבוה מעל גבוה יהיה סופו להתפשט ולבא להנשמה המלובשת בגוף הגשמי בעולם הזה, כמו שכתוב "ומלאה הארץ דעה את הויה" (ישעיה יא, ט), "ולא ילמדו עוד איש את חבירו לדעת את ה', כי כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם" (ירמיה לא, לג), והבן.