חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) גם תכוין, אל מה שביארנו בענין ישמח משה במתנת חלקו, כי כשעלה מרע"ה אל הר סיני לקבל התורה, נתנו אליו אלף חלקי אורה, הנרמזים באלף רבתי דאדם שת אנוש בדברי הימים. וכשחטאו ישראל בעגל, נסתלקו ממנו, בעון ישראל, ולא נשתייר בו רק חלק אחד מן האלף, והיא סוד האלף זעירא, דויקרא אל משה. ולפי שמשה לא אבדם ע"י חטא עצמו, אלא בעון ישראל, לכן הקב"ה משלים אליו אלו האלף חלקים, מחלקם של ישראל, שהם בחי' אותם האורות והעטרות והעדיים, שקבלו ישראל בהר סיני, ואח"כ נתנצלו ונתפרקו מהם, כמש"ה ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב, ומשה נטלם, ונשלם בחלקם של ישראל.