חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) ויציאת מצרים היתה דוגמת הלידה, וגם עשר מכות יש בהם דוגמה לזה. המכה הראשונה, היתה דם, שאין פתיחת הקבר בלא דם תחלה, שאם לא היה יוצא הדם תחלה היה נחנק העובר, ונטבע בדם שהם כחות הטומאה. ואח"כ באה צפרד"ע, שהוא צפור ד"ע, שהם הע' קלין של היולדת, שכנגדם יש ע' תיבות במזמור (תהלים כ') יענך ה' ביום צרה, ולכן הוא ציפור, שהם קולות ופטפוטי עופות בעת הלידה. ומכת חושך, כי ידוע כי בג' חדשים הראשונים העובר במדור התחתון, ובג' האמצעים באמצעי, ובג' האחרונים בעליון, ובשעת הלידה מתגלגל ויורד למטה, ויושב בחושך בצער גדול. ומכת בכורות, הוא הכנעת כחות הטומאה שהיו לו בפנים, שאל"כ היו הורגים אותו. ואע"ג שהם היו מגדילים, כן דרכם יורד ומסטין עולה ומקטרג. ואח"כ בעת הלידה ויצא הראשון אדמוני שהוא היצה"ר, כי אף שנהרגו כל שאר כחות הטומאה, עדיין נשאר יצה"ר, וכמו שהיה במכת בכורות שנהרגו כל הבכורות, ופרעה שהוא הגדול שבכולם כנגד היצה"ר נשאר חי, וכן היצה"ר נשאר בו, כי זו היא כל כוונתו ית' שיהיה בו יצה"ר ולפתח חטאת רובץ.