חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) שבת בראשית נקודה בחלל דילה, דאיהי שבת ברית, י׳ שבת חלל, חלל למאן. לההיא נקודה, מחלליה מות יומת, למאן דעאל נוכראה בחלל דילה, דאיהי רשות הרבים יין נסך זונה, ובגין דא הכא צריך דחילו, ודא איהו בראשית יר״א שב״ת, הלא הוא דכתיב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, ומאן דעאל רשו נוכראה בחלל דילה, דאיהי רשות הרבים יין נסך זונה, עליה אתמר את מקדש יהו״ה טמא ונכרתה וכו', והאי נקודה איהי אות דשבת אות דימין טבין אות דתפלין אות דברית מילה, עטרת דברית, תגא דספר תורה קרינן ליה, כתרא בריש כל צדיק, נקודה דעלה אתמר אדם וחוה דהוו דו פרצופים, ועלה אמרה סיהרא אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד.

תרגום

ג) שבת בראשית נקודה וכו׳. בחלל שלה שהיא שבת ברית י׳ שבת חלל. חלל את מי, את אותה נקודה. מחלליה מות יומת. למי שמכניס זר בחלל שלה. שהיא רשות הרבים יין נסך זונה. ומפני זה כאן צריך יראה, וזה הוא בראשית יר״א שב״ת, זה הוא שכתוב איש אמו ואביו תראו ואת שבתתי תשמרו. ומי שמכניס רשות זרה בחלל שלה, שהיא רשות הרבים יין נסך זונה. עליו נאמר את מקדש יי׳ טמא ונכרתה וכו׳. וזו הנקודה היא אות שבת, אות ימים טובים, אות תפילין, אות ברית מילה, עטרת הברית, תג של ספר תורה אנו קוראים לו. כתר בראש כל צדיק, נקודה שעליה נאמר אדם וחוה שהיו שני פרצופים, ועליה אמרה הלבנה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד.