חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) וחמשה דברים המפסידין את השחיטה, כל מאן דאעבר עלייהו כאלו אעבר בה׳ מן יהו״ה, כנפי ריאה צריך דלא יהא בהון סרכות, תמני סרי סרכות אינון, מאן דאעבר עלייהו כאלו אעבר ברית דאיהו ח״י עלמין, וסירכא איהו סם המות, סם דאל אחר, דאיהו סמא״ל, עלה אתמר רגליה יורדות מות, בכל אתר דאסתריך קטילת, וכנפי ריאה אינון כנפי חיוון, וצריכין למהוי פרודות מלמעלה, הדא הוא דכתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, אם אינון בחבור טריפה, ותרי אומות אינון בריאה, ובהון שית גדפין, חמש אונות וורדא, ועלייהו נאמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד, שית אינון מסטרא דאת ו', דאיהו ספר תורה.

תרגום

ג) וחמישה דברים המפסידים את וכו׳. כל מי שעובר עליהם כאילו עבר בה׳ מן יהו״ה. כנפי ריאה צריך שלא יהיה בהם דבוקים. שמונה עשר דבוקים הם. מי שעובר עליהם כאילו עבר ברית שהוא ח״י עולמים. ודיבוק הוא סם המות. סם של אל אחר, שהוא סמ״אל. עליו נאמר רגליה יורדות מות. בכל מקום שנדבק הורג. וכנפי ריאה הן כנפי חיות, וצריכים להיות פרודות מלמעלה. זה הוא שכתוב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. אם הם בחיבור, טריפה. ושתי אונות הן בריאה, ובהן שש כנפים. חמש אונות והורדא. ועליהם נאמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד. שש הן מצד האות ו' שהוא ספר תורה.