חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) ר"ש אמר האי קרא רזא דחכמתא אית ביה. היושבת בגנים, דא כנסת ישראל, דאיהי בגלותא עם ישראל, ואזלא עמהון בעקתייהו. חברים מקשיבים לקולך, משריין עלאין. כלהו צייתין לקולך, לקול תושבחתך בגלותא. השמיעיני, כד"א הראיני את מראיך השמעיני את קולך. השמעיני, קלא דאינון חברייא דמשתדלי באורייתא דהא לית תושבחתא קמאי, כאינוו דמשתדלי באורייתא.

פירוש הסולם

ג) ר"ש אמר האי וכו': ר' שמעון אמר, מקרא הזה יש בו סוד החכמה. היושבת בגנים, זו היא כנסת ישראל. דהיינו המלכות, שהיא בגלות עם ישראל, והולכת עמהם בצרתם. חברים מקשיבים לקולך. הם מחנות מלאכים העליונים, כולם מקשיבים לקולך, לקול התשבחות שלך בגלות. השמיעיני, הוא כש"א, הראיני את מראיך השמיעיני את קולך. השמיעיני הקול של אלו החברים העוסקים בתורה, כי אין שבח לפני כאלו העוסקים בתורה.