חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) דהיינו היצה"ר, שהוא מלך זקן וכסיל. על מצרים : בהיותו תוך הבטן. אשר לא ידע את יוסף: זה הקב"ה. ויאמר אל עמו: שהם כחות הטומאה. הנה עם בני ישראל: שהם כחות הנפש, רב ועצום ממנו, מה עושה, ויבן ערי מסכנות לפרעה, שהוא היצה"ר, פרעה יש בו אותיות הערף. וערי מסכנות הוא הגוף, כדי להתחזק בו היצה"ר. את פיתום: הוא הפה, כי שם כל התאות להתחזק בו את היצה"ר לאכול ולשתות, וזהו פיתום: פ"י תהו"ם. כי אומר הב הב, לאכול ולשתות, והתהום בולע לעולם. ואת רעמסס: שהוא המסס, לעכל המאכל והוא מס"ס ר"ע. וכאשר יענו אותו כחות הטומאה והיצר הרע, אל כחות הנשמה, כן ירבה וכן יפרוץ, כי כל עוד שהגוף מתגדל, כן נכנסת בו הנשמה יותר כדקאמרן.