חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) אמר רבי שמעון ברי, רזא עלאה הכא, אף על גב דכלא אתברי ואתקן בשמא דיהו״ה, דאינון את השמים, ורזא דמלה י״ה בשמים, ו״ה בארץ, הדא הוא דכתיב י׳שמחו ה׳שמים ו'תגל ה׳ארץ, עם כל דא דכלא אתקן בד׳ אתוון, לא נחית נביעו מלעילא על זרעין ואיבין דאינון שיח השדה דאיהו צדיק, ועשב השדה דאיהו עמודא דאמצעיתא, ולמה בגין דאדם אין, דאיהו יו״ד ה״א וא״ו ה״א לעבוד את האדמה.

תרגום

ב) אמר רבי שמעון ברי וכו׳. אמר רבי שמעון, בני, סוד עליון כאן. אף על פי שהכל נברא ונתקן בשם יהו״ה, שהם את השמים. וסוד הדבר י״ה בשמים, ו״ק בארץ. זה הוא שכתוב י׳שמחו ה׳שמים ו׳תגל ה׳ארץ, עם כל זה שהכל נתקן בד׳ אותיות, לא ירדה נביעה מלמעלה על זרעים ופירות שהם שיח השדה שהוא צדיק, ועשב השדה שהוא עמוד האמצעי. ולמה, מפני שאדם אין, שהוא יו״ד ה׳׳א וא״ו ה״א, לעבוד את האדמה.