חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) כגוונא דא אינון חמש כנפי ריאה, כגוונא דחמשה חומשי תורה, וורדא , כגוונא דזה ספר דאיהו ספר ישרים, אי אוני חסיר או יתיר או חליף, איהו אמרא פסול, ומאן דעבר עלייהו כאלו עבר על אורייתא וחמשה חומשי דילה, דחמשה כנפי ריאה וורדא אינון שית, דא ו', כל מאן דעבר על דא, כאלו עבר על דא.

תרגום

ב) כגוונא דא וכו׳. כמו כן הן חמש כנפי ריאה, כמו חמישה חומשי תורה. והורדא כמו שזה הספר שהוא ספר ישרים. אם אונות חסרות או יתירות או מוחלפות, הוא כבש פסול. ומי שעובר עליהם כאילו עובר על התורה וחמישה חומשים שלה. שחמש כנפי ריאה והורדא הם שש. זו ו'. כל מי שעובר על זו, כאילו עובר על זו.