חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) אמר רבי אלעזר אבא יומא חד הוינא אזלי אנא ורבי יוסי, ואתא בריה דרב המנונא סבא מההוא עלמא, בדיוקנא דהאי עלמא ואזדמן לן בארחא כגוונא דמחמר בתרין חמרין ושאילנא מאי את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, ואמר איהו מילין שפירין, אבל עם כל דא בעינא למשמע מפומך, אמר ליה ברי בודאי ברית איהו שקיל לשבת, ובגין דא בראשית ירא שבת וכו'.

תרגום

ב) אמר רבי אלעזר אבא וכו׳. יום אחד היינו הולכים אני ורבי יוסי ובא בנו של רב המנונא הזקן מאותו עולם בדיוקן זה העולם, והזדמן לנו בדרך כמו שמחמר בשני חמורים ושאלנו (ושאל אותנו) מהו את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו. ואמר הוא דברים יפים. אבל עם כל זה רוצה אני לשמוע מפיך. אמר לו בני בודאי ברית הוא שקול לשבת ומפני זה בראשית ירא שבת.