חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) דהא אורייתא אוליף ליה לב"נ, למיהך בארח קשוט. אוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה. ואפילו יתגזר עליה מותא, כלא יתבטל ויסתלק מניה, ולא שריא עלוי. וע"ד בעי לאשתדלא באורייתא יממא ולילי, ולא יתעדי מנה, הה"ד והגית בו יומם ולילה. ואי אעדי מיניה אורייתא, או אתפרש מנה, כאלו אתפרש מן חיי.

פירוש הסולם

ב) דהא אורייתא אוליף וכו': כי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת, מלמדת לו עצה איך לשוב לפני אדונו, ואפילו מות נגזר עליו, הכל מתבטל ומסתלק ממנו, ואינו שורה עליו. וע"כ צריך לעסוק בתורה יומם ולילה, ולא יסור ממנה. ז"ש והגית בו יומם ולילה. ואם מסיר ממנו התורה, או שנפרד ממנה, הוא כאלו נפרד מן החיים.