חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) וידבר יי' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו'. רבי חייא פתח, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, כמה חביבין ישראל קמי קב"ה, דאתרעי בהו, ובעא לאתדבקא בהו, ולאתקשרא עמהון. ועבד להון עמא יחידאי בעלמא, דכתיב ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, ואינון אתרעו ביה, ואתקשרן ביה. הה"ד, כי יעקב בחר לו יה. וכתיב חלק יי' עמו. ויהב לשאר עמין שולטנין רברבן ממנן עלייהו, והוא נטיל לחולקיה ישראל.

פירוש הסולם

א) וידבר וגו' ויקחו לי תרומה וגו': ר' חייא פתח כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. כמה אהובים הם בני ישראל לפני הקב"ה, שרצה בהם ורצה להתדבק בהם ולהתקשר עמהם, ועשה אותם עם יחיד בעלם, שכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, והם רצו בו ונתקשרו בו. ז"ש כי יעקב בחר לו יה, וכתוב, כי חלק ה' עמו. ונתן לשאר העמים שרים מושלים עליהם, והוא לקח לחלקו את ישראל.