חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א. רצוני לבאר כאן את תוכנו של הספר הקדוש הזה בדרך היקף כולל, וליתן ביאור על איזה שאלות המטרידות מאד להמעיינים, מטרם באים לפתוח את ספר הזוהר.
א) האם אלו הביאורים הנשגבים על המקראות הבאים בספר הזוהר הם האמיתיות שבהכתוב, או המה רק דרשות ואסמכתות על הכתוב כנוהג בספרי הדרוש?
ב) ואם הם האמיתיות שבהכתוב, איך אומר כמה ביאורים שונים על כתוב אחד, הלא האמת אחד הוא!?
ג) בהיות אלו הספירות והפרצופין המובאים בספר הזוהר, כמו השמות והכינויים שבתורה כנודע, נשאלת השאלה - מה היה לו לספר הזוהר לשנות עשרה השמות שאינם נמחקים וליתן להם השמות של עשר ספירות כח"ב תו"מ, ולתוארי השמות הקדושים, מכנה בשם עליות וירידות של הספירות ודרכי זווגיהם וכדומה, הלא מוטב היה לדבר ולבאר סודות הקדושים בדרכי השמות ותואריהם כמו שהם כתובים בהתורה, שהוא דרך ביאור יותר קל ויותר פשוט?
ד) אם כל אלה הצורות והשינויים הנאמרים בעשר ספירות, כגון, מספר וקטנות וגדלות וכדומה, הם מציאות קיימת אמיתית, או המה רק בחינת הנהגות שמנהג בהם העולם, כדרכי המובנים בתוארי השמות הקדושים שבהתורה?
ה) אם עשר הספירות הם אלקיות כמו השמות הקדושים, והן מציאות קיימת אמיתית. איך אפשר שיתחדשו ויתגלו אחר הצמצום שהיה לבריאת העולם, ולא היו נמצאות באין סוף ב"ה. הרי מציאות של התחדשות אינה נוהגת ח"ו באלקיות?
ו) איך יתכן לומר באלקיות כל אלו התוארים שהם מקרי הגשמיים, כגון עיבור, לידה, גדלות, פירוד וזווג, מעלה ומטה, וכדומה. מאחר שברור הוא שהאלקיות אינו תופס זמן ומקום, ואינו גוף ח"ו, ואין בו ח"ו כל מקרי הגוף!?