חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

א) הנה תרומה ראשונה, לנדבת המשכן. וב', לתמידין. וג', לאדנים. והנה נגד של תמידין, המכפרים על חטא, ארז"ל, לא לן אדם בירושלים וחטא בידו, ועליהן נאמר כפר נפשו. ושל אדנים, לכפר עון העגל, וכנגדם אמר תרומה לה', לכפר על נפשותיכם. והנה נגד תרומת תמידים, אמר עשרים גרה, שהוא יו"ד במלואה. מחצית השקל, שהוא י' פשוטה. וזהו בסוד שם הוי"ה. (וד' אותיותיו), וכנגד תרומת האדנים, אמר (לצקת אדני) שהוא נגד שם אדנ"י, וזה אדנים. וכבר ידעת כי במלוי המלוי ופשוטו, בסוד ק' אדנים.