חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) בראשית, בתשר״י אתברי עלמא, חסר א׳ למהוי בראשית, דא אדם דאתברי בתשרי, ובגין דעתידה ארעא לאתלטיא בגיניה, דא הוא ארורה האדמה בעבורך, אסתלק מן תשרי, ופתח בב׳ דאיהי ברכה לאתברכא ארעא, ולאפקא לה מן לוטיא. ולא עוד אלא בגין דתשרי איהו דין, לא אדכר תמן בתשרי, דלא יתכן ביה זמנא אחרא, הדא הוא דכתיב נר יהו״ה נשמת אדם. (כך מצאתי)

תרגום

א) בראשית, בתשרי אתברי עלמא וכו׳. בראשית, בתשר״י נברא העולם. חסר א׳ להיות בראשית, זה אדם שנברא בתשרי. ומפני שעתידה הארץ להתקלל בגללו, זה הוא ארורה האדמה בעבורך. הסתלק מן תשרי. ופתח בב׳ שהיא ברכה להתברך הארץ ולהוציא אותה מן הקללות. ולא עוד אלא מפני שתשרי הוא דין, לא נזכר שם בתשרי, שלא יתכן בו זמן אחר. זה הוא שכתוב נר יי׳ נשמת אדם. (כך מצאתי).