חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) בראשית דא אורייתא, הדא הוא דכתיב יהו״ה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, מההוא אתר דאתמר ביה נכון כסאך מאז, ואורייתא תרין פקודין אית בה, חד והגית בו יומם ולילה. תניינא למהוי למלכא ספר תורה, דאזיל עמיה בכל אתר, הדא הוא דכתיב והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, ספר תורה אמאי למלך, בגין דאיהו לאו איהו מלכא אלא מסטרא דמלכות, וצריך למהוי ליה עמה בכל אתר ספר תורה דאיהו עמודא דאמצעיתא, לאתקשרא ביה קודשא בריך הוא עם שכינתיה. וספר תורה היא דרגא דיעקב, דאתמר ביה ויעקב איש תם, וספר תורה כך צריך למהוי תם בלא פסולת, ואם ספר תורה איהו חסר באתר דמלא, או מלא באתר דחסר, או אות חד חסיר, או יתיר, או חליף, ספר תורה פסול, לאו איהי כדיוקנא לספר תורה דלעילא.

תרגום

א) בראשית דא אורייתא וכו׳. בראשית זו התורה, זה הוא שכתוב ה׳ קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. מאותו מקום שנאמר בו נכון כסאך מאז. והתורה שתי מצוות יש בה. אחת, והגית בו יומם ולילה. שניה, להיות למלך ספר תורה, שהולך עמו בכל מקום, זה הוא שכתוב והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. ספר תורה מדוע למלך, מפני שאין הוא מלך אלא מצד המלכות, וצריך להיות לו עמו בכל מקום ספר תורה שהוא עמוד האמצעי, להתקשר בו הקדוש ברוך הוא עם שכינתו, וספר תורה הוא דרגת יעקב, שנאמר בו ויעקב איש תם. וספר תורה כך צריך להיות תם בלי פסולת. ואם ספר תורה הוא חסר במקום שמלא או מלא במקום שחסר או אות אחת חסרה או יתירה או מוחלפת, ספר תורה פסול. אין הוא כדיוקן הספר תורה שלמעלה.