חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) וידבר יי' אל משה לאמר, פנחס בן אלעזר וגו', רבי אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, דא קב"ה. ואל תטוש תורת אמך, דא כנסת ישראל. מאי מוסר אביך, מוסר, דא אורייתא, דאית בה כמה תוכחין, כמה עונשין. כד"א, מוסר יי' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו.

פירוש הסולם

א) וידבר ה' וגו': וידבר אל משה לאמר פנחס בן אלעזר וגו'. ר' אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, זהו הקב"ה. ואל תטוש תורת אמך, זו היא כנסת ישראל. מהו מוסר אביך, מוסר, זהו התורה, שיש בה כמה תוכחות כמה עונשים. כש"א מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו.