חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

זהר

א) זאת תורת העולה וגו'. רבי שמעון פתח ואמר, צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו'. האי קרא אוקימנא ליה ואתמר, ת״ח, האי עולה, סליקו וקשירו דכ״י לעילא, ודבוקא דילה בגו עלמא דאתי, למהוי כלא חד, בקשורא חדא, בחידו. ובגין דסלקא לעילא לעילא, כתיב זאת תורת, רזא דכר ונוקבא כחדא, תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, לסלקא בחביבותא.

פירוש הסולם

א) זאת תורת העולה וגו׳: ר׳ שמעון פתח ואמר. צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו׳. מקרא זה העמדנו אותו, ולמדנו. בוא וראה, עולה זו היא מעלה ומקשרת את כנסת ישראל למעלה, והדבקות שלה בעולם הבא, שהיא בינה, להיות הכל אחד, בקשר אחד, בשמחה. ומשום שעולה למעלה למעלה, לבינה, כתוב, זאת תורת שה״ס דכר ונוקבא ביחד, דהיינו ז״א ומלכות, שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לעלות באהבה, לבינה. כי זאת, ה״ס מלכות תורה שבעל פה. ותורת ה״ס ז״א, תורה שבכתב.