חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אוצר של יראת שמים

תוכן

אין לו להקב"ה בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר יראת ה' היא אוצרו. ויש לשאול, הלא ענין יראה אין שייך אצלו ית', אם כן איך שייך לומר שיש לו אוצר כזה?
ענין אוצר הוא דבר שהוא חוץ לאדם, היינו יש האדם ויש לו אוצר, שהם ב' דברים. כמו כן יש לומר כאן על דרך אורייתא וישראל וקב"ה חד איהו. מה שאין כן יראת שמים נקרא דבר שהוא חוץ ממנו, היינו שני דברים, שפרוש שיש להקב"ה אוצר של יראת שמים.