חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אהבת חברים

תוכן

תשמ"ד-מה מאמר ב
וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים (וישב).
הנה כשאדם תועה בשדה, הכוונה על מקום שמזה צריך לצאת תבואת השדה כדי לפרנס את העולם, ועבודת השדה היא חרישה זריעה וקצירה, ועל זה נאמר הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, וזה נקרא שדה אשר ברכו ה', וכשאדם תועה שם, ופירש בעל הטורים שהוא בחינת אדם תועה מדרך השכל, היינו שלא יודע את הדרך האמיתי שהוא מוביל להמקום ששם הוא צריך להגיע, כמו מלשון חמור תועה בשדה, והוא באה לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע להמטרה שהוא צריך להגיע.
וישאלהו האיש וכו' מה תבקש, היינו במה אני יכול לעזור לך, ויאמר את אחי אנכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת עי"ז שאני אהיה בקבוצה שיש שם אהבת חברים אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית ה', והמסילה זו היא הנקרא דרך של השפעה, שדרך זו הוא נגד הטבע שלנו ובכדי שנוכל להגיע לזה אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעי"ז כל אחד יכול לעזור לחבירו, ויאמר האיש נסעו מזה, ופרש"י הסיעה עצמן מן האחוה, היינו שאינם רוצים להתחבר עמך, וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנסו לגלות מצרים, ובכדי לצאת ממצרים עלינו לקבל על עצמנו לכנס בקבוצה שרוצים להיות באהבת חברים, ועי"ז נזכה לצאת ממצרים ולקבלת התורה.