חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת סב

תוכן

ב"ה כ"ד תמוז פה גיטסהד יע"א לכבוד מוה"ר ... נ"י
קבלתי מכתבך מיום י"א תמוז, כמו כן קבלתי מכתב מ... מיום ח' תמוז. והיות שהשבוע באתי לאנגליה אתחיל להשיב מכתבים לכל אחד ואחד.
ובקשר לאסיפת הבחורים בליל שבת קודש זה דבר נחוץ מאד, ואני לא יודע מדוע לא יוכלו להתאסף האברכים בלי הבחורים, אני חושב שהמה כבר אנשים מבוגרים שלא צריכים לתמיכת הבחורים שהם יהיו היסוד שבלעדיו המה לא יוכלו להתאסף, והם יכולים לשבת לחוד ואתם הבחורים לחוד. אי לזאת דעתי נוטה שאף אחד לא צריך להיות נדחה מפני השני.
ובקשר ל... הוא צריך לראות שיקבל על עצמו עול של התמדה, ולא לחשוב כל כך בענין בעיות כל כך חמורות. והעיקר אני רואה שהוא מפחד מהאמת, אולי ח"ו יראה איזה דבר אמת וח"ו יהא לו צורך להיות כפוף ונכנע לאמת. תגיד לו, ש"אמת קנה ואל תמכור", שענין מכירה נקרא התגלות לחוץ, שהכוונה, שיש מי שרוצה לקנות אמת לא בשביל עצמו אלא בשביל שיהיה לו מה למכור לאחרים - איש כזה צריך לפחד אולי לא יהיה לו מה למכור.
משא"כ אם מישהו אין לו ענין בחיים אלא שרוצה לחיות בעולם השקר בדרך של אמת, אז ממה נפשך: אם תהיה בידו האפשרות ללכת בדרך האמת, היינו בזמן שהוא רואה את האמת, אזי בודאי אין לו מה להתחרט. ואם קשה לו ללכת בדרך האמת, כדאי לו עכ"פ שיש לו מגע עם האמת, ויושב ומצפה מתי שתהיה עת רצון ושעת הכושר שתהיה לו האפשרות לקבל על עצמו ללכת בדרכה.
אבל לברוח אולי ח"ו יראה את האמת - על זה אף פעם לא שמעתי שהאדם יפחד מזה. הגם שכתוב: "אשרי אדם מפחד תמיד" אבל כבר יש הרבה דרשות על זה.
כעת אין לי זמן להאריך ובמכתבים הבאים אכתוב באריכות יותר. ברוך שלום הלוי אשלג באאמו"ר בעל הסולם זצוקלה"ה