חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת נ

תוכן

ב"ה כ"ח אדר תש"ך פה בני ברק יע"א - שלום וכט"ס לידידי מוה"ר ... הי"ו
הנני בזה להודיעך שקבלתי ממך את המברק לכבוד חתונת בתי שתחי' בצירוף הברכה המשולשת. ויהי רצון שיהיה במעונך תמיד ששון ושמחה ואושר ונחת.
ואני כותב לך מה שאמרתי בשבת פרשת החודש. הנה רש"י מביא על הפסוק "החדש הזה לכם ראש חדשים", וז"ל: נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו: כזה ראה וקדש. וכמ"כ רש"י מפרש על פסוק "בראשית ברא", וז"ל: אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית. משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים. הם אומרים להם, כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.
ויש להבין: א) מדוע נתקשה משה על זה יותר משאר דברים? ב) ואם לא היה מתחיל התורה בבראשית, אפשר היה ח"ו לומר שלא הקב"ה ברא את העולם?
ויש לפרש על דרך המוסר: הנה הארץ נקרא הגוף. והקב"ה ברא את הגוף ונתן את הגוף לאומות העולם, היינו ליצר הרע, שתיכף שנולד האדם נכנס בו היצר הרע, כמו שכתוב: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". אז היצר הרע שהוא בחינת הגוים אומרים שהגוף שייך להם, היינו שהם צריכים לשלוט עליו ויעשו ממנו כל מה שהם רוצים.
לכן לאחר י"ג שנים, כשבא היצר טוב ורוצה להכנס לתוך הגוף ושהוא ישלוט על הגוף, ורוצה לזרוק את היצר הרע החוצה, אז היצר הרע טוען: לסטים אתם. כי היצר טוב נקרא ישראל, נמצא, שהגוים אומרים שהם [- ישראל] רוצים לגזול את הגופים מה ששייך להם, כי יש להם טענה: הלא הקב"ה נתן לנו את כל הגופים, ורק לאחר י"ג שנים אתם הישראלים היינו היצר טוב רוצים לגזול מאיתנו את הגוף הזה.
על זה באה התשובה, שהתורה מתחילה בבראשית, שישראל נקראו "ראשית". היינו, שהקב"ה ברא את העולם רק בשביל ישראל, וזה שנתן מקודם את הגוף שהגוים ישלטו עליו הוא רק מטעם שעל ידי זה יהיה מקום לבחירה ושיוכלו להנות מכל טובו ולא יהיה בחינת נהמא דכיסופא.
וזה פירוש מה שרש"י אומר: 'ונתנה לאשר ישר בעיניו', היינו לישראל, שזהו תחילת הכוונה, לתת לעם ישראל את כל השליטה על הגוף, שזו המטרה, שהיצר טוב ישלוט על הגוף. וזה פירוש 'ברצונו נתנה להם', היינו: מה שנתן להיצר הרע בתחילת לידתו היה לרצונו, היינו שעי"ז לעם ישראל יהיה מקום לעבודת הבחירה. 'וברצונו נטלה מהם', היינו שהכל היה על רצון אחד, שלא היה ח"ו חילוף רצון אצל הקב"ה, שאי אפשר לומר שמתחילה נתן להגוים ואח"כ נתחרט ונתן לישראל, אלא הכל היה על רצון אחד, היינו על מחשבה וכוונה אחת. וזה שמדייק רש"י: ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה וכו'.
היוצא מזה, שבכדי שתהיה בחינת בחירה, לכן נתן מקודם את השליטה להיצה"ר. ולכן נמצא העולם בהסתרה, שעל ידי הסתרת הפנים יש מקום לבחירה.
וזה ידוע שהלבנה רומזת לשכינה, היינו לבחינת האמונה. ובכל פעם צריך האדם לחדש את האמונה. וזה שנתקשה משה, כי הלבנה בזמן חידושה היא בתכלית הקטנות, היינו שהוא זמן ההסתרה. ואז אמר לו הקב"ה: 'כזה ראה וקדש', שהקדושה היותר גדולה היא דוקא בזמן שהאדם יכול לקדש את עצמו אפילו בזמן ההסתרה הכי גדולה, ואז זוכה ליציאת מצרים.
מאת ידידו המאחל לו ולמשפחתו כל טוב ברוך שלום הלוי אשלג