חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת נ'

תוכן

מיום י"ג תמוז תרפ"ז – לתלמידים
ב"ה ד' פנחס פ"ז לונדון יע"א
כבוד התלמידים ה' עליהם יחיה מכתבכם השגתי לנכון, והנני שולח עתה גם ההקדמה, והגם שאיננה מוגהת מצידי אפילו בכתיבה, כי אין לי סבלנות לחזור לכתבה, אלא אני סומך עליכם כי תבינו איך להגיה אותה על השלימות. נייר מפה לא אוכל לשלוח, פשוט מפני חסרון כיס.
וכנראה תחזיק ההקדמה בויגען (-גליון) וחצי, ששה דפים, ובצירוף לוח המפתחות והמראה מקומות יהיו שני קונטרסים שלימים, שמונה דפים. אולם כל ההקדמה הוא ענין שלם אחד, ואין בה דין חלוקה כלל ועיקר, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם, כמו שתראו אחר שתבינו. ונכון למהר המעשה עד כמה שאפשר, בכדי שיהיה לי היכולת להיות ביום-טוב בעה"י.
אתמול בלילה הביאו לי מכתב עיתי (-עיתון) שמביא תלגרמה מירושלים על רעידת הארץ הנורא משכם ומירושלים, וכתוב שיש בשכם עשרים הרוגים ומאתים וחמישים פצועים, ובירושלים לא היו הרוגים זולת פצועים והפחד גדול בכל הסביבה, עד כאן. ובשבוע הבא עלינו לטובה אקוה שתבשרו אותי בשורות טובות.
ואנו מקוים שיהיה הכל לטובת השי"ת ולטובתנו, ואין לנו אלא להתאמץ בתורתו ועבודתו למלאות להחסרון ולתקן המעוות.
מה שמהר"ר יהודה צבי נ"י מתמיה שלא הודעתי מהשגתו את מכתב הרב קוק ועל ספר חפצי בה, גם לי לפלא, ונדמה לי שכבר השבתי, וגם נכון שתסדרו לו גם מכתב תודה כראוי בשמי, כי נראה ככפוי טובה.
איני מבין את מיעוט הגעגועין שבקרבכם לתשובתי אליכם, וכשאני לעצמי אני מוצא עצמי באמת קרוב אליכם לא פחות כלל וכלל מידי היותי עמכם. כי אני נוטל חלק בצערכם ובשמחתכם ממש כמו שהיתי עמכם בבית אחד והחלפנו דברינו זה לזה. אמנם אתם תדעו שנים ואני יודע אחד, ועל כן דברי מעטים.
וכל מה שכתבתי למעלה בענין שלימות ההקדמה, בטח תשמרו.
יהודא
... ...הקדמה, אין לי שום העתקה, ועל כן צריך ליזהר עמה שלא יתקלקלה - וכן לא אוכל להזכיר את עצמי מה שכתוב בה.