חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת נג'

תוכן

מיום כ' תמוז תרפ"ז – לתלמידים
ב"ה ד' מטות... לאנדאן יע"א
כבוד התלמידים ה' עליהם יחיו
אשלח לכם את לוח המפתחות מן ההקדמה והפתיחה כוללת ומהעץ חיים ענף א' ומפנים מסבירות ענף א' ומראה מקומות מן הפתיחה (ומן פנים מסבירות איזה קטע ואין נחיצות להדפיסו) וראשי תיבות כדבעי, והעיקר הוא השער של הספר, שבסבת הנוסח של השער עכבתי הגמר עד הנה כדי להדפיס נוסח כזה הראוי למול... הסטרא אחרא וד"ל.
והנה החותמים על הספר במקום המוציאים לאור והגבאים דבית הכנסת מאה שערים יהיו שנים בדיוק, ואתן לכם שלשה שמות, דהיינו ר' דוד מינצבערג נ"י ור' לוי יצחק נ"י ור' משה ברוך נ"י, אשר תבחרו מהם שנים או על פי הסכמתם עצמם או על פי גורל.
"כל נוסח ההקדמה עשיתי בכוונה נמרצה".
אחשוב שתמצאו עצה להדפיס כל ההקדמה וכל המפתחות ומראה מקומות וראשי תיבות כמו ששלחתי לכם, כי אין כלל לגרוע, כמובן.
המפתחות וכו' תוכלו להדפיס באותיות פעטיט ובשלשה שפאלטין (-טורים), ולא יקח נייר כל כך.
מהרו נא מעשיכם באופן שאוכל עוד לבא בטרם הימים טובים.
מענין חילוף הדירה אין רוחי נוחה כלל וד"ל, מסבת טרדותי כעת אאריך בפעם אחר.
יהודא
קבלתי הבשורה טובה מהצלתכם ביום הרעש, וממש החייתני אותי. וכל העת הייתי מפליא עליכם על שאינכם מרגישים נחיצות לשלוח הבשורה על תלגרמא.
הנ"ל