חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מ'

תוכן

מיום ב' אדר ב' תרפ"ז - לר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה א' ויקרא ב' אדר ב' תרפ"ז לאנדאן
כבוד ידי"נ מה"ר משה ברוך נ"י ומוה"ר יהודא צבי נ"י
מכתבכם בצירוף הפתיחה קבלתי, ועתה אני שולח תשלום הפתיחה, והקוריקטין כבר שלחתי בועש"ק העבר, שהגהתי אותם בחפזון גדול, שכתבתם שכבר מוגהים הם, וראיתי בהם שבושים רבים, ומהרתי אולי יגיע לידכם בטרם ההדפסה. גם שלחתי לכם בויגען [-גליון] רביעי הנדפס ואיזה בויגען מהראשונים, כדי שיגיע חלק גם ליהודא צבי נ"י, אמנם עדיין לא שמעתי מכם השקפתכם על אודות חיבורי זה בנוגע לכם ובנוגע לעולם חוץ ממה"ר לוי יצחק נ"י שכתב אלי דעתו.
אני רואה לפני שאין דרך כעת לעזוב את לונדון, בשביל שאני צריך לקבל וויזא מאמעריקא אשר אקוה לקבלה בזכות ספרי למכירה שמה, ועל כן צריך לראות נגמר מקודם.
מה שאתם רוצים להדפיס עוד אלף קונטרסים מצדכם, אני מסכים. אמנם על אותו מין הנייר או משובח, אבל לא על נייר גרוע, כי הדפוס שעל נייר גרוע מקלקל הכוונה.
וכבר כתבתי לכם שהדיו הנוטה לזהוב אינו טוב בעיני, זולת דיו שחור כמו הקונטרסים שלי, ונכון מאוד להדר בענין הדיו עד כמה שאפשר, כי הוא כל הנגלה לעין מהספר כולו, אשר חוט השכל מתלבש בו עד שמגיע להשכל של המחבר.
ומענין דמי קדימה, כבר כתבתי לכם שבגמר הפתיחה תוכלו לגלות הדברים למי שנחוץ לכם, גם תכתבו לי קול דברים מן המעיינים האלו, שלא שייך להקפיד יותר על צניעותו, כי כבר נדפס רובו של הספר.
ותשלחו לי שער הגלגולים.
אם יהי' נשאר מקום גדול בקונטרס הפתיחה תוכלו למלאותו בלוח ראשי התבות הנמצא בספרי ובכל העץ חיים. אמנם אם תוכלו ללקט כל הראשי תבות שלא יהיה דבר שאינו מתוקן. ואם לא יהי' שם מקום ריק, לשלוח אלי בכתב יד ואני אצרף אותו בסוף ההקדמה בע"ה.
ואני חושב להדפיס בהקדמתי תולדתו של האר"י ז"ל וסדר ביאתו והיותו בצפת ת"ו וסדר לימודו עם החבירים וכל היחס שלו להרח"ו ז"ל. ובעיקר אני רוצה להודיע להעולם סדר המאמרים ביד הרח"ו ז"ל וסדורם ע"י הבאים אחריו שהם מהר"י סרוק ז"ל ומהר"י צמח ומהר"ן שפירא ומהר"ש ויטאל זכרם לברכה, וכל מה שקרה בגניזתם ובהתגלותם ויתר זכרונות כאלה. תראו ללקט את כל זה כמה שאפשר ולהודיעני במראה מקומות מוצאם בעוד מועד.
איני חושב להדפיס פה עוד רק בויגען אחד ולא יותר, שהוא עוד על חשבון הרה"ג שאפשאשניק שליט"א ועל כן אשלח בקרוב האפשרי לכם את הקונטרס השישי בכתב יד. אמנם יהי' נדפס על ג' בקיעות [-טורים, עמודות] כמו הקודמים בלי שינוי.
ואפרוש בשלום התלמידים שיתברכו ממקור הברכה.
יהודא ליב