חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מו

תוכן

ב"ה א' אדר ב' תשי"ט פה ת"א יע"א שלום וכל טוב לידידי מוה"ר ... הי"ו
הנני בזה לכתוב לך את הדרוש מה שאמרתי בשבת פרשת שקלים. הנה "באחד באדר משמיעין על השקלים", ויש להבין את ענין השקלים, שהוא מהדברים שנתקשה בהם משה. ורש"י מביא על הפסוק "זה יתנו - הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו". ויל"ה מדוע נתקשה בזה משה.
ויש לפרש על דרך המוסר: הנה מחצית השקל נקרא "בקע לגלגולת". ובזהר הק' (נשא אד"ר אות כ) כתב שם: נג"וכל גולגלתא יהבין אגר חיורתא לעתיק יומין וכו', ולקביל דא, בקע לגלגולת לתתא, כד עאלין בחושבנא". ואאמו"ר זצ"ל פירש: 'גולגלתא' היינו התחלה, כמו שהתחלת הראש מתחילה מהגולגולת. 'חוורתא' פירוש לבן, שהוא ענין אמונה ודבקות. 'בקע' הוא בחינת בקיעה ושבירה.
ולפרש את דבריו, יש להקדים את הענין שהתורה נכתבה "אש שחורה על גבי אש לבנה". שיש לפרש, שבכדי לזכות לאור התורה צריכים לב' מצבים: למצב של שחור ולמצב של לבן. שחור נקרא בזמן שלא מאירים האמונה והדבקות בה', שזה מגיע להאדם עי"ז שיש בו טבע שבוער כאש שרצונו למלאות את תאוותו של הרצון לקבל אך לעצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה מקודם שעי"ז יקבל אח"כ הנאה ותענוג.
ואז כשהאדם מתחיל להסתכל על העולם כולו ורוצה להאמין שה' מנהיג את העולם בהשגחת טוב ומטיב, אז הוא בא למחשבות זרות ח"ו, והמחשבות האלו עושות לו בקיעה ושבירה בהעבודה שקבל על עצמו להאמין למעלה מהדעת, ואז על ידי הבקיעה הזו נעשה אצלו חושך, מפני שאז נסתלקה ממנו האמונה וחסרה לו הדבקות בו ית'. וזה נקרא "בקע לגלגולת מחצית השקל", היינו מצב של חושך.
וזה שנתקשה משה, מדוע צריכים לחושך הזה, הלא יותר טוב היה שיהיה תמיד בבחינת השגחה גלויה, שאור האמונה יאיר בבהירות, ולמה כדי שיקויים "שאו את ראש בני ישראל" - צריכים ל"בקע לגלגולת" שהוא בחינת בקיעה ושבירה כנ"ל. ועל דבר זה נתקשה משה.
והקב"ה השיב למשה: 'כזה יתנו', היינו המצב של טבע של אש, שהוא מה שהרצון לקבל מחייב אותם - זה יתנו תרומה לה'נד.
ועל ידי זה שהאדם צריך להתגבר על מצב השחור הזה הוא מוכרח לעזרתו ית', כמו שאמרו רז"ל: "הבא לטהר מסייעין אותו", ופירשו בזהר הק' שעוזרים לו בזה שהקב"ה נותן לו נשמה קדושה שיוכל להתגבר על מצבו. ואז יש לו מקום לעזרתו ית' שיתן לו מדרגה יותר גבוהה, ומוכרח להמשיך תמיד בחינת לבן, שה"ס לובן העליון, כמבואר בס' עץ חיים בשער עקודים )פרק א'), ולבן הזה מכונה בשם חוורתא.
וזהו "אש שחורה על גבי אש לבנה". וזה פירוש: 'וכל גלגלתא', היינו כל התחלה, שהאדם מחוייב לעשות כל פעם בחי' בחירה חדשה 'יהבין אגר חיורתא' - גורמת לו להמשיך כל פעם בחי' לובן העליון, שה"ס נשמה ומדרגה חדשה, עי"ז שהאדם מוכרח להתגבר על מצבו הנקרא 'אש שחורה'. וכשבאה העזרה מלמעלה אז יש 'אש לבנה'. עד שהאדם בא לשלמות התכלית שלשמה נברא.
וה' יעזור לנו שנזכה להתגלות אור התורה, ובביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. נא להודיענו משלומך ומשלום משפחתך. ידידך והדושו"ט ברוך שלום הלוי אשלג