חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מד

תוכן

ב"ה ד' חנוכה תשי"ט פה תל אביב - שלום וכל טוב סלה לידידי היקר מו"ה ... הי"ו אדש"ה בא"ר
אני מתגעגע לשמוע משלומו ומשלום משפחתו שיחיו וכמו כן ממצב הפרנסה שלו כי טרם שנסעתי ממך ספרת לי שאתה זקוק להצלחה ... לכן אני מעונין לדעת את מצבך.
ואסיים בדברי תורה. הנה בשיר "מעוז צור ישועתי" כתוב: "יונים נקבצו עלי וכו' ופרצו חומות מגדלי". ויש לפרש, כי קליפת יון היתה שהם רצו לבטל שבת ומילה. כי שבת ומילה נקראים אות, ואות ברית נקרא מצות אמונה, ומשום זה רצו לבטל דוקא אלו ב' המצוות, כי על ידי שמבטלין האמונה אצל כלל ישראל אזי ממילא מתבטלות מצד עצמם כל המצוות שבתורה. כי האמונה היא חומת ברזל, היינו שמירה גדולה שלא יכנס זר בקדושה, כי בשיעור שיש לאדם אמונה, באותו שיעור הוא שומר תורה ומצוות, שעל ידי הקיום של תורה ומצוות זוכים לקבל את האור הגנוז שבה ומרגישים את הטוב והנועם והחיות, כמ"ש: "כי הם חיינו ואורך ימינו".
וזה פירושו: "ופרצו חומות מגדלי", היינו שעשו פירצה בחומה הנקראת אמונה, שעל ידי מצות אמונה זוכים ל'מגדל מלא כל טוב', שהוא מתיקות וערבות נועם עליון שישנו בתורה. והיה נס, שהקב"ה עזר להם ונצחו את קליפת יון, שעל ידי זה זכו שוב לאור הגדול. וזה נקרא נר חנוכה, היינו האורות שמקבלים על ידי קיום האמונה.
ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו. מאת ידידו המעתיר בעדו ובעד משפחתו ברוך שלום הלוי אשלג באאמו"ר בעל הסולם