חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מב

תוכן

שלום וכ"ט לידידי מו"ה ...
כתבתי לך מכתב לפני פסח והיות שהכתובת לא היתה נכונה המכתב חזר. כעת לפני חג השבועות שהוא זמן מתן תורתנו הנני לכתוב לך כמה שורות.
הנה הכנה לתורה מה ששייך לנו הוא ענין יראה, כמו שכתוב: "ויחן שם ישראל - כאיש אחד בלב אחד", שפירושו שלכולם היתה מטרה אחת שהיא לתועלת הבורא.
ויש להבין, איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד, הרי ידוע מה שאמרו רז"ל: "כשם שאין פרצופיהם שוין זה לזה כך אין דעותיהם שוות", ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד?
תשובה: אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד, שהלא אין הם דומים זה לזה. משא"כ שכולם ביטלו את רשות עצמם וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן כבר אין דעותיהם הפרטיות עולות בשם, משום שכל הפרטים נתבטלו ונכנסו כולם לרשות היחיד.
וזה ענין מה שכתוב: "דעת בעלי־בתים הפוכה מדעת תורה". כי דעת תורה הוא ביטול הרשות, כמו שאמרו רז"ל: "אדם כי ימות באהל - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה", היינו שממית את עצמיותו, היינו התועלת עצמו, וכל מה שעושה הוא רק לשם שמים.
וזה נקרא הכנה לקבלת התורה. היות שכתוב: "אסור ללמד תורה לעכו"ם. שנאמר: לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" ... (חסר סיום המכתב)