חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מב'

תוכן

מיום כ' אדר ב' תרפ"ז - לר' לוי יצחק קרקובסקי
ב"ה ה' שמיני לאנדאן
כבוד ידי"נ לוי יצחק נ"י
כל מכתביך קבלתי לנכון. 'חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו' (שמואל ב' י, יב), 'אל תירא ואל תחת מפניהם' (ע"פ דברים א, כא). וסימן יהיה בידך, שבהתקרב ההצלחה, יתגדל היראה ופחד מהם. אמנם קדימה!
ובדבר שאלתך בנסיעת אמעריקא. איני יודע כל עת לשער את רוחך בעבודת ה', אולי ימצאו בזה השונאים מקום חלש לרפות ידיך מעבודתו ית'. והגם ש'שלוחי מצוה אינם ניזוקים' (פסחים ח, א. ועוד), היינו בעידנא דעסיק בה. פירוש, שאין מבטל בשבילה יותר זמן ממה שצריך בשביל המצוה. אבל אם מתרפה ומפסיד זמן יותר ממה שצריך על קיום המצוה, אז יש מקום לאחיזת הקליפות, והבן היטב.
ועל כן תעשה נסיון בזה. כי תתחיל לעבוד בהכנות וצידה לדרך ואז תראה ותמוד את כחך: אם לא יטריד אותך מחשבותיך שלא בעת המעשה, רק אחר המעשה הנחוצה תיכף תקח לעבודת ה', ותוכל לדחות את המלי דעלמא הנוטפים מענינים האלו, אז תדע כי איש חיל אתה, ולך כי שלחך ה' (שמואל א' כ, כב), ויברך ה' את דרכך ואת מעשה ידיך.
אמנם אם לא תוכל להסיר את המחשבות העודפות גם שלא בעת הצורך והעסק, כי יטרדו אותך גם בעידנא דלא עסיק בה, אז לא בך בחר ה' לדבר גדול הזה, ועדיין אתה צריך להזדכך ולהזדרז בכל מילי דמיטב, כראוי להיות לשלוחי דרחמנא.
יהודא ליב