חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת מא

תוכן

ב"ה מ"ח למטמונים תשי"ח פה מנשסתר - שלום וכט"ס לידידי מוה"ר ... הי"ו אחדש"ה באה"ר
היום קבלתי את מכתבך בצירוף ח"י, יהי רצון שתזכה לטעום טעם של נועם זיו מתיקות ח"י עולמים. כי לכל הדברים צריכים לקוות לזכות להם, כי התשוקה לדברים טובים נקראת בחינת תפילה, שהיא בחי' חסרון, שמרגיש שחסר לו דבר זה והקב"ה ימלא אותו. היינו שהאדם צריך לצפות מתי הוא ירגיש בלבו את כל הדברים הטובים שהקב"ה הבטיח לנו בעת קבלת התורה, כמו שכתוב: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וגו' והייתם לי סגולה מכל העמים וגו' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
ואנחנו רואים שדרך העולם היא שמי שיש לו רכוש גדול עם כל טוב אזי הוא תמיד במצב רוח מרומם. ואנחנו עם הנבחר, כמ"ש: "אתה בחרתנו מכל העמים", והיה צריך להיות שכל אחד ואחד מעם ישראל יהיה הולך תמיד במצב רוח מרומם ותמיד בשמחה? אלא, כל זמן שהאדם לא זכה שכל אלו הדברים הטובים יגיעו לידי הרגשה בלב אין האדם מתפעל מזה שאומר בפה 'אתה בחרתנו'.
שענין קבלת התורה הוא בעיקר פנימיות התורה המלובשת בחיצוניות. שהתורה בבחי' הפנימיות נקראת שמותיו של הקב"ה, שפירושו הוא, שהשם הכללי של הקב"ה הוא טוב ומטיב, והיות שהקב"ה משפיע הרבה תענוגים הנכללים בבחינת להיטיב לנבראיו, אזי התורה היא שמות של תענוגים, שכל תענוג יש לו שם אחר. היינו שהשם הכללי של טוב ומטיב מתפרש לכמה פרטים. והפנימיות הזאת מתלבשת בתורה החיצונית.
והאדם צריך להשתוקק לזכות לבחי' פנימיות התורה, שאז מרגישים את כל הדברים הטובים מה שהקב"ה הבטיח לנו, ואז כשאומרים "אתה בחרתנו" - היינו שכבר מרגיש את כל קנין הטוב שאנו זכינו לזה ובשביל זה אנו נקראים בשם "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
וזה ענין "וכל העם רואים את הקולות", שבזמן שקול ה' נשמע בלב אז הרגשה זו מספקת כמו ראיה ממש, "כי לא יראני האדם וחי"מט, אלא על ידי זה שראו את הקולות, שפירושו, על ידי קול ה' המתפשט לתוך הלב, לא לתוך האוזן, כי האוזן היא דבר חיצוני להאדם, כי רק הלב זהו האדם, לכן ה'קול ה'' צריך לבוא לידי הרגשה בלב, ואז נקרא זה 'רואים את הקולות'. ואז כבר כל אחד ואחד חי בעולם שכולו טוב, וענין 'אתה בחרתנו' כבר הלב מרגיש, משום שכבר טועם מזיו נועם העליון וערבות מתיקות אור ה' מתפשטת בכל לבו, ואז רואים ש"אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא".
מפני קדושת השבת והחג אין בידי עכשיו להאריך, וה' יעזור לנו שנזכה לקבלת התורה בשלמות.
מאת ידידו המאחל לו ולמשפחתו כל טוב ברוך שלום הלוי אשלג באמו"ר בעל הסולם