חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לט'

תוכן

מיום כ"ה-ל' אדר א' תרפ"ז - לר' משה ברוך למברגר
לכבוד ידי"נ מה"ר משה ברוך נ"י
כל מכתביך אשיג לנכון, ומה שאתה רוצה לקבל דמי קדימה על הספר, מחמת שסוף כל סוף יתגלה. אמנם מעלת הצניעות להצניע עד כמה שהוא ביכולת. על דרך שאמרו ז"ל (שבת לג, א ): "הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה וכו'", שכל ענינים הגדולים ועיקריים בצניעות באים, וז"ש בזוהר הקדוש (אדרא רבא אות ג) על ר' אבא שיודע לגלות ברזא. והכל כפי היכולת, אמנם אחר היכולת, אין שום מעלה בהצניעות. אבל הצניעות דמעיקרא שורה ומשרה עליו הברכה לעולמים.
וכבר כתבתי להר' יהודה צבי נ"י, שהפתיחה הכוללת נמצאת בידכם באמצע הענין, ומי יודע אם תשיגו דברי בעוד מועד. גם מכתבי הר' לוי יצחק נ"י השגתי לנכון, ומשאלותיו בהם כבר מלאתי אותם בטרם שדרש ממני.
ואיני יודע למה פסקו החבריא לכתוב לי מכתבים, האומנם טרודים הם בקונטרסים הנדפסים.
ומענין מצות ויין כבר כתבתי להמציא לי לפה בזמנו.
יהודה ליב
וכתבו לי איך דברתם עם המדפיס, בענין המטריצין מהנדפס, שיהי' אפשר להדפיסם עוד הפעם, כי איני זוכר אם הזכרתי אתכם מזה.
הנ"ל