חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לח'

תוכן

מיום אור לכ"ה אדר א' תרפ"ז - לר' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה מוצש"ק פר' ויקהל תרפ"ז לאנדאן יע"א
כבוד ידי"נ מוה"ר יודא צבי נ"י
מכתבך אקבל לנכון, חוץ מהקוריקטען של הפתיחה ששלחת לי זה כארבעה שבועות שעדיין לא השגתי אותם וכבר באתי לידי ייאוש, וכתבתי לשלחם לי מחדש, ולולא ידעתי מן עיכוב הזה אז לא היתי שלחתי [-שולח] את העלים [-הדפים] השניים.
וראיתי במכתבך מא' תשא שאתה קורא את העלים השניים שהם תשלום הפתיחה, והם חסרים עוד יתר משליש. וקויתי שאחר העיון בהם תדעו זאת בעצמכם, מפני שניכר לכל בעליל שהם באמצע הענין. אמנם השגתי עתה מכתבך מן א' ויקהל שאתה כותב שתשלח לי בזו השבוע את הפתיחה מודפסת, ואני דואג על זה שלא הרגשתם שעדיין אני באמצע הדברים, ויוצמח מזה טרדא יתירה.
ועד כאן לא שלחתי התשלום מב' טעמים: א', שרציתי לראות סדר ההדפסה באשר שאני מקפיד מאוד על יופי הדפוס. והב' הוא פשוט ששכחתי את האמור בחלק הראשון מן הפתיחה, שלא הנחתי לעצמי קאפיע [-העתק] מהם, שמשום זה אני יושב ומחכה על הקוריקטען, כדי לידע איך לסיים הדברים.
ובענין המשלוח, תשלחו לי מתחילה תיכף אחר הדפסה פעקיל [-שקית חבילה] א' כמו עשרים קונטרסים על דרך ששלחתי לכם, ופעקיל ב' תשלחו לי כמו מאתיים קונטרסים שיהי' די כעת.
ועם הרב שאפאשטיק שליט"א נעשה, אשר אלף ספרים יתן לי בחנם, ואלף ספרים יחבר אל הש"ס שלו, יותר מזה לא דברנו כלום. וכל ספר יהי' בן חמשה קונטרסים, אשר שלושה מהם כבר נדפס וכבר שלחתי אותם אליכם, והרביעי אגמר בע"ה בזו השבוע, ואחרי זה החמישי, וכל ההוצאות על חשבונו. ואת הפתיחה לא אתן לו, ואתחזק להשיג פה כסף שאוכל להדפיס לכל הפחות עוד חמשה קונטרסים כדי שיהי' בהספר ענין ביאור כולל לכל שרשי החכמה על שיעור הנרצה לי, אמנם מי יודע איך יפול דבר.
ומה שכתב בענין הנקיות בגדים אני מסכים עמך.
ומה שכתב בדבר עשר ספירות דאור חוזר מה מושג האור? ומה מושג הכלי? זה מבואר בהמשך הספר לכל מבקש, אשר בחינה הד' שהיא בעלת המסך, הוא הכלי. אמנם אינה כלי קבלה, זולת כלי השפעה, ובזה חוזרת להיות כתר. ומושג האור הוא מושג כללות כל החכמה הזאת, כי כל המדובר בחכמה הוא רק בערכי האור חוזר, אבל באור ישר כולם שוין זה לזה על פי ד' הבחינות הנודעים כמבואר שם. וענין התחלקות ט' ספירות התחתוניות דאור חוזר כבר כתוב שם (פנים מסבירות ענף ג אות ב) שהמה מתחברים בכלים דאור ישר. ובקונטרס הד' שאשלח בזו השבוע בע"ה תראה שם בהקדמת אח"פ בפנים מסבירות (ענף ה, ו, ז) באות י"א בסוד קו האורך המיוחס לאור ישר וקו הרוחב לאור חוזר, ובזה תתבונן שעיקר האור חוזר נבחן על כמות המשכות אור העצמות בפרצוף, שבלעדי האור חוזר אינו נמשך בהנאצל, דעל כן נקרא הארת הקו, קו דק, עש"ה, ונקוט כלל זה בידך.
יהודה ליב