חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לז'

תוכן

מיום י"ד אדר א' תרפ"ז - לר' משה ברוך למברגר
ב"ה ד' תשא פורים קטן לאנדאן
כבוד ידידי מה"ר משה ברוך נ"י
מכתבו בזו הרגע קבלתי. ואודות שאלתך בענין החדשות עם גורשטיין, אני מסכים רק אליך, אם אתה יכול לנצח על הדבר.
כעת איני יכול לשלוח תלגרמא מפני חסרון כיס. וגם אני חושב אם עת רצון הוא לא יקדמיני אחר ח"ו.
ובנידון ההדפסה:
הנה עדיין לא השגתי את הקורעקטין מדף הראשון ששלחתם כנראה בועש"ק משפטים, ואיני יודע מה לחשוב, וכבר בקשתי לשלוח לי קורעקטין אחרים ולהניחם על הפאסט [-דואר] בדיוק ביום ד' או ה', כי רק אז המכתבים בטוחים שלא יאחרו מן שמונה ימים עד עשרה.
כבר שלחתי לכם את הקונטרס הב' מספרי הנדפס פה בצירוף כתב יד מהפתיחה ביום ג' תרומה, וביום הב' שבוע זו כבר שלחתי הקונטרס הג' עד עמוד מ', ואתאפק עצמי מלשלוח תשלום הפתיחה בטרם אראה איזה תמונה מן מעשי ידיו של המדפיס, שעדיין לא נודעתי שמו, אם "העברי" או .... וטוב לטכס עצה למהר הדבר, והיינו לעשות הרבה קורעקטין בשבילי ובשבילכם ואתם בעצמכם תגיהו אותם, ותשלחם אלי, ואראה אולי אפשר לי לבטוח על הגהתכם לבד.
אמנם אני מקפיד מאד על אותיות שבורות שמדפיסי ירושלים אינם רגילים לדייק בהם, ואשלח לכם קורעקט אחד מהגהתי לדוגמא.
ומכתבי הר' יודא צבי נ"י קבלתי, ויפה תפס אותי ביתור לשון של "וישובו", כי אין לי פה שום ספר לעיין בו, וגם התנ"ך הקטן נאבד לי בדרך, ויזכור לתקן זה בלוח הטעות. וגם מהר' לוי יצחק נ"י קבלתי מכתבו... לשלוח הרבה בויגען [-גליונות] שיספיק לכל אחד ואחד, ובטרם יקרא נעניתי, וכבר שלחתי לכם 23 בויגען, 9 מקונטרס א', 5 מקונטרס ב', 9 מקונטרס ג'. ואני חושב שעל קונטרס ב' וג' לא יצטער עוד הר' יודא צבי נ"י על רוב הפשיטות שבספרי. אמנם לדעתי נוח יותר להתפעל מהפשיטות מבעמקות. ואבקש שלא לפרסם הדפסת ספרי, בטרם שיוגמר הפתיחה כולו.
ובנידון מצות ויין על חג הפסח כבר הודעתי במכתבי הקודם.
נאום יהודה ליב