חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לו'

תוכן

מיום י"ב אדר א' תרפ"ז - לר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה ב' תשא י"ב אדר א' תרפ"ז לאנדאן יע"א
כבוד מה"ר משה ברוך נ"י ומה"ר יודא צבי נ"י
ביום ד' העבר קבלתי מכתבכם שתשלחו בקרוב את הספרים, ובקשת שאחזיר תיכף את הקורעקטין של הפתיחה.
והנה הספרים השגתי היום: זוהר שמות, תיקונין, שער הקדמות, שער המצוות, שער רוח הקודש, מבוא שערים, לימודי אצילות. אבל שער הפסוקים לא השגתי, וגם הקורעקטין של הפתיחה עוד לא השגתי, וכבר איני יודע מה לחשוב על זה, ומי יודע אם לא נאבדו בדרך, לכן תראו לשלוח אלי עוד הפעם קורעקטין מתחילת הפתיחה, וגם מן הדפים השניים אשר שלחתי לכם זה שני שבועות. אמנם הזהרו שלא ליתנם על הפאסט [-דואר] זולת ביום ד' או ה' בבוקר כי אז הדרך בטוחה ועל המשך שמונה ימים.
אני רואה שאי אפשר לי עוד להיות בביתי לפני הפסח, משום לגמר הדפוס מספרי לכל הפחות עשרה בויגען [-גליונות], וכעת כבר יש לי שלשה בויגען, ומעבודת ירושלים איני יכול לשער, כי איני יכול עוד לשלוח כלום טרם אשיג הפרובע [-נסיון] של הקורעקטין, והלואי שהי' נגמר קודם הפסח.
שלחו לי מצות ויין שיהיו אפויים בביתי על בלעכי"ן [-פחים] או אצל יענטע אם אפשר, וכמו שכתבתי לזוג' הרבנית שתח'.
מהשיעור שלך עם הרב מראחוב יתקיים בך (מכות י, א) "ומתלמידי יותר מכולם".
במספר הדף של הפתיחה כבר כתבתי דף ט'.
אני שולח עכשיו לכם את הבויגען השלישי בע"ה
יהודא ליב