חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לה'

תוכן

מיום ל' שבט תרפ"ז - לר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה ד' תרומה פ"ז לונדון
כבוד ידי"נ מה"ר משה ברוך נ"י ומה"ר יהודה צבי נ"י
מכתבכם מיתרו ומשפטים קבלתי. ונהניתי משיר הרב אברהם בן עזרא ז"ל, והוא גם כן שוה לכל נפש. ודברי הסכמות, עדיין לא הוחלט אצלי. ובדבר פרסום, לעת עתה עדיין ניחא לי להצניע, חוץ מהפתיחה כוללת שאיני חש לה, ותוכלו להראותה אחר שתהיה נדפסת למי שהוא.
בדבר המקח, הי' רוחי ניחא, אך צריך להתנות עמו שיהיה לכל בויגען [-גליון] ח' עמודים ממש באותו המדה כמות ששלחתי לכם, ואני חושב שכן התניתם עמו, כי הזהרתי אתכם עוד במכתב הקודם, וגם האותיות לא יהיו שבורות או חסרים, אלא על דרך האותיות דלאנדאן. ומה שאמר המדפיס שג' עמודים לעמוד נראה כמו צייטניג [-עיתון], איני מקפיד על זה, ומכל שכן שכבר נדפס ב' בויגען פה וגם כבר התחלתי להדפיס השלישי, ויש מעלה בעמודים דקים אשר הם נוחים ללימוד ועיון, שזהו העיקר.
כבר החלפתי "הדרך קצרה" על "פנים מאירות" שיהי' יותר בהרחבה מדרך קצרה. שם הספר יהי' "אור הפנים" הנבחן על "פנים מאירות" ו"פנים מסבירות". שולח אני קונטרס ב' הנדפס.
ומאי דחש לשקר במילתא דעבידא לאגלויי ולהתחיל הפתיחה מדף ה' משום דהקדמה יהי' כב' דפים, לא יחוש על זה, כי קרוב לודאי שהקדמה עם לוח התיקונים ו... ראשי תבות ומפתח הענינים וכדומה שיוצרך גם כן לב' דפים, על כן יתחיל מדף ט'.
וקושי' מענף ב' על ענף א' לא כלום הוא, כי סדר העץ חיים אינו מה"ר חיים ויטאל ז"ל, זולת מהר"נ שפירא ז"ל, אשר לפי דרך פרושי אשנה בו יותר הרבה מזה, העליונים למטה והתחתונים למעלה, וגם אביא חצי פרק ואניח חצי פרק, וכדומה.
מספר אקזעמפולרין [-עותקים] אלף.
ומה שמזהירני משכחה. וצריך אתה להזהיר את עצמך, כי בפיך ובלבבך הוא.
ומה שנתפלא שכתבתי לך שיש לך גוף גשמי. לא זה הוא החידוש שהשמיעתיך, רק העצה איך להתנהג עם גוף גשמי הודעתיך, ומוטב היה לך להבין, ואז אין פלא ...
...לדייק על אותיות גדולות, בכל תחילת ענין אשר רשמתי קו מושכב, על דרך שנדפס בלונדון – לא היה לי כח להעתיק את הכתב יד הזה ג' דפין שאני שולח לכם על כתב נקי, ולכן טוב היה להעתיקו בשביל המדפיס, אם יאמר שנחוץ הוא.
הקורעקטין עוד לא השגתי.
כתבתי לשון העץ חיים כפול ב' פעמים, אחד באות ה' ואחד באות ז', וידאג למחוק האחד כמו שרשמתי שם.
ואיני יודע מה שמה"ר משהל נ"י תובע ממני עוד מכתבים, האם כבר גמר כל החידושי תורה שבכתב יד ודפוס ששלחתי.
ואברך אתכם בישועה שלימה במהרה.
יהודא ליב