חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לד'

תוכן

כנראה נכתבה בתחילת שבט תרפ"ז – לר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדוויין
ב"ה יום ועש"ק
כבוד ידי"נ מו"ה משה ברוך נ"י ומו"ה יהודא צבי נ"י לנצח
אחר כתבי מכתבי בקודם השגתי דבריכם מיום ה' ויום כ"ה לחדש טבת, והנני בתשובתי עליהם.
לא שלחתי על כלום מפני שהתחלתי להדפיס פה, והנני שולח לכם קונטרסי הראשון.
כעת אין דעתי נוחה לקבל כלום ממרת קליינבערג.
בענין המכתב שהגיע למה"ר יוסף שלמה חעלמיער, הגיע לו מהרבי מטריסק שליט"א מפה.
ומה שמה"ר יהודא צבי נ"י דואג על הזמן והמקום השולט עליו, היינו משום שיש לו גוף גשמי.
אחר שיהי' לי "הפתיחה כוללת" שאני רוצה להדפיסו בירושלים, גם יהי' לי בערך ג' או ד' בויגן דפוס מגוף הספר, אשלחם לאדמו"ר מאסטראווצע ועוד, ויהי' לי עוד יישוב הדעת בזה.
השמונה שערים חוץ ממאמרי רשב"י ומאמרי חז"ל הנמצא עמי, וספרי זוהר ותיקונים, נחוצים לי לסדור הדפסת ספרי.
תראו למהר ההדפסה בכמה שאפשר, וכסף אי"ה אשלח תיכף בשבוע הבא עלינו לטובה. להשגיח ביותר על ההגהה, וכמה שאפשר תשלחו הקורעקטן הנדפסים לי, וכמו שנכתב במכתב הקודם על שם יהודא צבי נ"י.
ותתברכו ממקור הברכות.
יהודא ליב
נסיעתי לאמעריקא מקושר אם... אמנם עדיין צריך... וויזא...