חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אגרת לב'

תוכן

מיום טז' טבת תרפ"ז – לר' משה ברוך למברגר
ג' שמות תרפ"ז לונדון יע"א
כבוד ידי"נ מוה"ר משה ברוך נ"י לנצחיות
אקבל כל מכתביך לנכון. ועל שאלתך אודות נסיעה, ואם דעתי להתעכב פה זמן מרובה, אמנם עדיין דרכי אינם מפותחים בעדי, ועדיין אני מסובך בדבר כמו ברגע הראשון בעת יציאתי להדרך. והנה בשבוע העברה כתבתי לזוגתי הרבנית מכתב ארוך בענין הזה, אמנם הוא כמו שכתבת הזמן קצר והמלאכה מרובה. אמנם זה נחמתי, כי תשועת ה' כהרף עין, וכשיתבררו דרכי, בטח לא אצער אתכם ואודיע לכם בעיתו.
ואודות שאלתך בדבר מקום תפילה, הנה אמרתי לכם אז שעיקר רצוני בדבר הזה, שיהי' המקום מסוגל להרבות רעים, שיש לי כוונה גדולה בזה, ובדבר הזה לא עשיתם כלום.
גם אמרתי אז לידידינו ר' משה יאיר נ"י שישתדל אחר ידידות... ... ושאר ידידיו הישנים כמה שאפשר, וכמובן הוא שגם הוא התרשל בזה.
עתה החלטתי להדפיס חיבור על ספר עץ החיים לפרש בו איזה מקצועות חשובות.
יותר חדשות אין, ואברכם במזל טוב לבן ידידינו מו"ה יעקב מרדכי נ"י. והודיעני אם אתה מבין את המכתבים והדברי תורה המגיעים לכם ממני.
יהודא ליב